Sędzia Katarzyna Sztymelska

Katarzyna Sztymelska urodziła się w 1975 roku i orzeka w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. 
Prosimy o publikowanie opinii na temat tej sędzi. Zależy nam na konkretnych, obiektywnych i uzasadnionych opiniach od stron które miały do czynienia z tą sędzią na jej gruncie zawodowym czyli oczywiście w sądzie. My tej sędzi nie znamy, zdajemy się na Państwa opinie.


 1. Sędzia stronnicza, faworyzująca stronę pozwaną – szpital, w którym w wyniku niewłaściwych warunków pracy i złej organizacji pracy, dochodzi do śmierci lekarza, pełniącego w pojedynkę 24-godzinny dyżur, jednocześnie na 4 kondygnacjach szpitala , niezgodnie z kontraktem z NFZ i wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Nie traktuje jednakowo stron postępowania, nie dopuszcza dowodu z opinii biegłych psychologa zdrowia i inspektora BHP, specjalizujących się w nagłych zdarzeniach medycznych ( opinia taka znajduje się w aktach związkowych – jest to opinia bardzo obciążająca szpital ale w tej sprawie nie ma wartości dowodu).
  Sędzia uzasadniając orzeczenie pozwala sobie na sformułowania świadczące o niechęci do powodów i wykraczające znacznie poza rzeczową potrzebę uzasadnienia stanowiska Sądu.

  Odpowiedz

  1. Proszę Pana w mojej sprawie jest to samo znana jest z nieuczciwości moje dziecko przekazała choremu po przeszczepie nerki z niewydolnym sercem narkomanowi i jego prostytutce …podejrzewam układy korupcyjne ta kobieta nie powinna orzekać w Polskim Wymiarze Sprawiedliwości sprawę opisałam i przesłałam do Ministerstwa Sprawiedliwości i wszczełam postępowanie dyscyplinarne przed Sądem Dyscyplinarnym w Warszawie czekam na dalszy tok sprawy …chcę sprawę również nagłośnić w mediach ..

   Odpowiedz

  2. SSR del Katarzyna Sztymelska z SO w Gliwicach faktycznie jest sędzia stronnicza, faworyzuje stronę pozwaną, podpowiadała świadkowi, zmieniała treść protokołu jego zeznań tak, żeby uzasadnić własną tezę. Przeprowadza dowody z urzędu poza stan faktyczny powództwa, nie informuje na jakiej podstawie, ściągała akta sprawy i je odesłała, nie dopuszczając z nich dowodu. Ws zachowania tej sędzi złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 kk tj przekroczenia uprawnień. Prokurator z Raciborza (sprawę przekazano tam do poprowadzenia) ja broni, odmówił wszczęcia śledztwa, zaskarżyliśmy to postanowienie. Sprawę rozpoznane sąd w Rybniku ( III Kp 10/20) w zw z zawiadomieniem w prowadzeniu sprawy IC 312/17 przez tą sędzie. Sędzia ta pyta się strony nie będącej prawnikiem (o czym miała wiedzę) czy ma studia prawnicze? Strona że nie. Sędzia na to, bo sąd na pewno ma studia prawnicze, i na sali śmiech. Jest to ewidentną dyskryminacją. Sędzia ta niestety nie zna prawa jak wymaga tego urząd sędziego. Teraz sędzia ta odmówiła przesłania skargi na przewlekłość postępowania wraz z aktami Sądowi Apelacyjnemu w Katowicach pomimo że miała taki obowiązek niezwłocznie to uczynić. Skargę wpłynęła tydzień temu. Sędzie chce prowadzić sprawę za tydzień pomimo, że ja wyłączę jako wybrana przez neo KRS i zgodnie z uchwałą SN z przed kilku dni nie ma prawa orzekać. Patrz na Sztymelska Katarzyna Anna ujawnionej przez OKO. Press listy 543 sędziów nominowanych przez neo-KRS, których orzeczenia mogą zostać podważone. Pozdrawiam i służę pomocą.

   Odpowiedz

   1. Panie Krzysztofie proszę napisać który Prokurator prowadził Panu sprawę …Moja osoba również chce złożyć zawiadomienie do Prokuratury Krajowej moje dziecko przekazala narkomanowi i jego prostytutce czy może Pan sobie to wyobrazić …Bo nikt tego zrozumieć nie potrafi . WIDOCZNIE ŚRODOWISKO PROSTYTUCJI I NARKOMANII TO DLA NIEJ NORMA …CZY TAKICH SĘDZIÓW CHCEMY W POLSKIM WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI …NIE …SKORO TOLERUJE BEZPRAWIE NIECH ZASIADA NA SWOJ MOTOR ..A NIE W SĘDZIOWSKIEJ ŁAWIE 🤣🤣🤣

    Odpowiedz

    1. Witam Panią „Pracownice” serdecznie,

     Podam Pani sygn. Akt :PR 2 Ds. 116.2019 Prokuratury Rejonowej w Raciborzu, która tj PPR Jędrzej Gruszkowsk postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 roku odmówiła mi wszczęcia śledztwa, pomimo dysponowania mocnym materiałem dowodowym, w tym nagraniami z rozprawy. Ma Pani rację sędzia ta nie powinna orzekać. Od wydania uchwały przez Sąd Najnowszy z dnia 23 stycznia 2020 roku o sygn. BSA I-4110-/20, sedzia ta nie ma prawa orzekać z uwagi na jej wybór przez NO-KRS. Tak samo uchwała SN z 8 stycznia 2020 roku o sygn.akt I NOZP 3/19, oraz powołany tam wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 roku, gdzie mowa o upolitycznieniu KRS i wątpliwości co do ich decyzji ws nominacji sędziów .Proszę również zobaczyć w internecie uchwałę nr 744/2016 Krajowe Rady Sądownictwa z 15 listopada 2016 roku, gdzie odrzucono kandydaturę SSR Katarzyny Sztymelskiej do Sądu Okręgowego w Gliwicach.
     Faktycznie takich sędziów jak pani Sztymelska nie chcemy w Państwie Prawa. Dużo musiałbym pisać.
     Pozdrawiam serdecznie
     Krzysztof

     Odpowiedz

 2. Jest nie uczciwa i nie powinna wykonywać zawodu sędziego swoim zachowaniem i wydawanymi wyrokami ośmiesza Polski Wymiar Sprawiedliwości podejrzewam układy korupcji, koneksji i układów. POWINNA ZOSTAĆ WZIĘTA POD LUPĘ PRZEZ ODPOWIEDNIE ORGANY SŁUŻB W PAŃSTWIE I ORGANY ŚCIGANIA PRZEDE WSZYSTKIM NIE BADA SPRAW NIE ANALIZUJE MATERIAŁU DOWODOWEGO EWIDENTNIE SPRAWY PROWADZI W ZMOWIE ….BARDZO NIEUCZCIWA ….

  Odpowiedz

  1. SSR del Katarzyna Sztymelska w wydanym postanowieniu Sądu Okręgowego w Gliwicach z 7 czerwca 2019 roku o sygn.akt : XII S 4/19 pomówiła osobe nie będąca stroną procesu o „sprawstwo przemocy wobec małoletnich dzieci(…)”. Co istotne, osoba ta nigdy nie miała postawionych zarzutów i nie toczyło się przeciwko tej osobie postępowanie karne. Zgodnie bowiem z art. 71 § 1 k.p.k., Za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Zgodnie z art. 212 § 1 k.k., Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Zgodnie z definicją słownikową pomówienie oznacza ” «wypowiedź, w której ktoś bezpodstawnie oskarża kogoś» ( Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego ). Będzie kierowane do Prokuratury kolejne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez w/w sędzie o czyn z art. 231 par. 1 k.k. Rozważana jest również możliwość skierowania do sądu prywatnego aktu oskarżenia o czyn z art. 212 kk, a co za tym idzie wniosek do sądu dyscyplinarnego o uchylenie jej immunitetu. W tym przedmiocie warto powołać treść najnowszego wyroku SN z dnia 11.9.2019 r.,IV KK 365/18 , dot. czynu z art. 212 kk popełnionego przez funkcjonariuszy publicznych, gdzie wskazano, że „Ewentualne oceny zawarte w pisemnym wystąpieniu muszą opierać się na znanych faktach i nie mogą wykraczać poza rzeczową potrzebę uzasadnienia tego pisma (por. W. Kozielewicz, Odpowiedzialność sędziego za sformułowania zawarte w uzasadnieniu orzeczenia, w: M. Mozgowa (red.), Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, Warszawa 2013, s. 235 – 246, uchwała Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 30 listopada 2016 r., SNO 46/16, LEX nr 2194888) . Jak zaś wskazuje ETPCz w swoim orzecznictwie „.Zasada domniemania niewinności jest naruszona jeżeli sąd wypowiada się w orzeczeniu na temat winy bez uprzedniego jej udowodnienia. Wystarczy samo sugerowanie winy.( wyrok ETPC z 25.3.1983 r.,ws Minelli v. Szwajcaria ,A. 62, § 37; cyt.za M.A. NOWICKI, Komentarz do EKPCz, wyd.6, W-wa 2013, s.610). Czasami decyduje o tym nawet dobór słów użytych w uzasadnieniu orzeczenia (wyrok ETPC z 28.11.2002 r., ws Marziano v. Włochy, nr 45313/99, §28). Stąd należy stwierdzić, że sedzia neoKRS orzeka niezgodnie z prawem i pomawia inne osoby.

   Odpowiedz

   1. Moja osoba złożyła dwa wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przed Sądem Dyscyplinarnym w Warszawie zobaczymy co w sprawię będzie działo się dalej …moja sprawa jest bardzo podobna i uważam że Sędzia K.Sztymelska nie powinna orzekać w Polskim Wymiarze Sprawiedliwości …Proszę aby Pan również złożył taki wniosek ..

    Odpowiedz

    1. Szanowna Pani

     Ma Pani rację, że taka osoba jak SSR del, Katarzyna Sztymelska nie powinna orzekać. Proszę o podanie mi sygnatury spraw pod jakimi zarejestrowano Pani wnioski ?, będę się na nie powoływać.
     Wskazuję Pani również, że sądem dyscyplinarnym właściwym do poprowadzenia sprawy jest sąd dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, a nie w Warszawie. Ponieważ sędzia ta orzeka w okręgu apelacji katowickiej. Jednak sąd niewłaściwy zobowiązany jest przekazać sprawę temu właściwemu. Nie znam co prawda Pani sprawy i czy była prowadzona w Gliwicach przez w/w sędzie, dlatego nie mogę się wypowiadać co do właściwości miejscowej Sądu dyscyplinarnego. Zaś moja uwaga, to tylko wskazówka.
     Pozdrawiam serdecznie

     Odpowiedz

   2. To co Pan pisze jest prawdą …moja osoba zeznając w Sądzie oczywiście bez przysięgi jak i odurzony ojciec narkoman, który również składał zeznania bez przysiegi kłamał jak z nut powinien zostać ukarany karą grzywny za fałszywe zeznania …co innego jest napisane w protokole co innego zeznawała moja osoba sędzia Katarzyna Sztymelska to w mojej ocenie oceniając prowadzenie mojej sprawy –
    postępowania to manipulantka kiedy zwracam jej uwagę że moja osoba tak nie powiedziała oburza się …ta eteryczna dama zatruta własnym jadem …Słyszałam wiele niepochlebnych opini na jej temat …wręcz urągających – stanowisko które sprawuje zoobowiązuje ją do pewnych wartości moralnych …w mojej ocenie to kobieta zupełnie pozbawiona zasad jakiejkolwiek etyki moralnej …nie wspomnę o etyce zawodu, który wykonuje …Świetnie się wpasowała w środowisko strażaka z Chorzowa …podejrzewam że prowadzi swoje życie osobiste jak strażak skoro zaciekle broni interesów osoby prostytułującej się po galeriach handlowych, hotelach ćpuna i narkomana, środowisko prostytucji i mafii przestępczej…czyżby ją z tym środowiskiem coś łączyło ???? I tutaj włączyć powinny się wyższe organy państwa i kontrolować kontrolować …bo coś jest nie tak ….

    Odpowiedz

 3. Sędzina stronnicza, straszyła świadków uniemożliwiała swobodną wypowiedź, a w ustnym uzasadnieniu wyroku stwierdziła, że zeznania świadków to ich swobodna interpretacja i brak dowodów na winę pozwanego. Kopię dokumentacji potwierdzające przekroczenie uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariusza pansteowego ,niewiele miały na znaczeniu dla pani sędziny . Czy ktoś może posiada wiedzę czy jako delegowana z SR do SO a nie jako mianowana miała prawo orzekać wyroki ?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *